NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ISO 9001

NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ ISO 9001

30/9/2017, ESTEC tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về ISO 9001:2015 cho toàn bộ nhân viên do Công ty Tư vấn TD&A thực hiện.

Sau buổi tuyên truyền, toàn bộ phòng ban của ESTEC thực hiện ra soát quy trình nhằm nâng cấp phiên bản ISO 9001:2008 lên 9001:2015 theo lộ trình.

ISO raising awareness