Chương trình điều khiển và thiết bị đo lường BMS - Tetra Pak

Chương trình điều khiển và thiết bị đo lường BMS - Tetra Pak

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư:Tetra Pak
Nhà thầu: Siemens
Địa điểm: Bình Dương

Năm: 2018
Phạm vi: Cung cấp lắp đặt chương trình điều khiển tòa nhà BMS và thiết bị đo lường